Noster Group Nowoczesne hydroizolacje 530 711 110 kontakt@stop-h2o.com

Hydroizolacja fundamentów i piwnic

Hydroizolacja fundamentów i piwnic

Firma Noster Group specjalizuje się w hydroizolacji i uszczelnianiu przegród budowlanych nowych i istniejących obiektów. Prace prowadzone są w oparciu o technologie marki Koester.

Wykonujemy:

  • Izolacje pionowe fundamentów betonowych, ceglanych i kamiennych
  • Izolacje posadzkowe
  • Odtwarzanie przepony poziomej – iniekcje ciśnieniowe i grawitacyjne
  • Uszczelnianie rys, pęknięć i przecieków konstrukcji- iniekcje żywicami PUR
  • Izolacje mikrozaprawami uszczelniającymi
  • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i styków roboczych
  • Iniekcje kurtynowe
  • Tynki renowacyjne
  • Drenaże

Izolacje pionowe

Wykonując hydroizolacje pionowe bazujemy na aplikacji szlamów mineralnych, bezszwowych mas bitumicznych bądź ich kombinacji. Dzięki półpłynnej konsystencji możliwe jest pokrywanie wszelkich nierówności i szczelin w murze. Materiały te cechują się również brakiem połączeń i spoin co znacząco wpływa na ich późniejszą szczelność.

Noster Group kompleksowo realizuje prace izolacyjne na nowych inwestycjach, bądź istniejących obiektach. Posiadamy szerokie doświadczenie w pracach przy obiektach zabytkowych (Zamek Królewski na Wawelu, Pałac Karnickich w Warszawie, krakowskie kamienice). Dzięki wykorzystaniu maszyn natryskowych jesteśmy w stanie obsługiwać wielkopowierzchniowe inwestycje.

Izolacje posadzkowe

W celu zapewnienia pełnej szczelności budynku, szczególnie na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, należy wykonać posadzkową izolację przeciwwodną. Wykorzystując systemowe rozwiązania marki Koester, zabezpieczamy dylatacje, styki robocze oraz właściwą powierzchnię indywidualnie dobraną kombinacją materiałów.

W przypadku wielkopowierzchniowych inwestycji angażujemy agregat natryskowy. Pozwala to na aplikację płynnej izolacji w tempie ok. 1000 m2/ dzień co znacząco przyspiesza prace.

przepona

Odtwarzanie przepony poziomej

Zawilgocone ściany, wykwity soli, złuszczająca się farba, a nawet zniszczone i odpadające tynki – to częste objawy nieszczelnej izolacji poziomej fundamentów. Wody gruntowe i opadowe penetrują ściany fundamentowe na zasadzie podciągania kapilarnego. Nieszczelność lub brak izolacji poziomej powoduje stopniowe przenikanie wilgoci w górę struktury murów powodując ich postępującą degradację.

W przypadku potwierdzonej wady lub braku izolacji poziomej optymalne pozostaje odtworzenie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej. Polega to wykonaniu ciągu nawierceń wzdłuż posadowienia zawilgoconej ściany, a następnie na aplikacji w wykonane otwory dobranej odpowiednio kombinacji specjalnych preparatów. Produkty iniekcyjne cechują się bardzo wysokim stopniem penetracji muru, wnikają w najdrobniejsze pory i kapilary, a następnie pod wpływem wilgoci krystalizują się, zamykając możliwość przepływu wody. Aplikacja następuje za pomocą pompy ciśnieniowej lub poprzez opatentowany grawitacyjny system wałków kapilarnych.

iniekcje_rys

Uszczelnianie rys i pęknięć

Pęknięcia powstałe w przegrodach betonowych obniżają wytrzymałość konstrukcji, znacząco zmniejszając jej trwałość i czas funkcjonowania budowli. Odpowiedzią na tego typu usterki konstrukcyjne jest zamknięcie rysy za pomocą odpowiednio dobranej żywicy PUR, która mostkuje pęknięcie przywracając nośność uszkodzonemu elementowi budowlanemu.

Aplikację żywic poprzedza wykonanie nawierceń w pobliżu linii pęknięcia. Następnie materiały iniekcyjne wtłaczane są w rysy i pęknięcia za pomocą pompy iniekcyjnej poprzez tak zwane pakery lub iniektory.

Izolacje mikrozaprawami uszczelniającymi

W obrębie istniejących konstrukcji często z powodu napierającej pod ciśnieniem wody gruntowej lub opadowej pojawiają się liczne nieszczelności. Aby wykonać prace uszczelniające wewnątrz budynku wykorzystujemy mineralne mikrozaprawy odporne na napór wody od strony „negatywnej”. Dzięki dużemu doświadczeniu (Filharmonia Gorzowska, Stadion Miejski w Krakowie, kampus AGH) jesteśmy w stanie skutecznie dobrać odpowiednie rozwiązania i w konsekwencji skutecznie przeciwdziałać uporczywym przeciekom.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i styków roboczych

Często spotykanym powodem nieszczelności są źle zabezpieczone miejsca łączeń przegród budowlanych (np. styk płyty dennej ze ścianą, dylatacje ścian i posadzek betonowych) oraz miejsca montażu lub przejść infrastruktury technicznej. Za pomocą mas dylatacyjnych, pęczniejących zapraw naprawczych, prac iniekcyjnych skutecznie uszczelniamy min. studzienki techniczne, podszybia wind, podziemne klatki schodowe.

Noster Group na etapie planowania budowy oferuje opracowanie newralgicznych detali technicznych pod kątem izolacji przeciwwodnych. W przypadku problemów ze szczelnością na istniejących już obiektach wykonamy wizję i przygotujemy odpowiednio dobrane rozwiązanie.

Iniekcje kurtynowe

W sytuacji gdy przeciek do budynku następuje od strony przegrody do której nie ma dostępu od zewnątrz (np. ściana piwniczna graniczy z pasem drogowym, który nie może zostać naruszony i blokuje możliwość wykonania standardowej izolacji pionowej) często jedynym rozwiązaniem jest wykonanie iniekcji kurtynowej. Prace te polegają na wykonaniu siatki bądź ciągu odwiertów na wylot poprzez izolowaną przegrodę. Następnie na drugą stronę ściany/ posadzki, za pomocą specjalnej pompy iniekcyjnej, podany zostaje odpowiedni żel poliuretanowy lub akrylowy, pęczniejący w kontakcie z napotkaną wilgocią. Płaszczyzny pęczniejącego żelu, rozchodzące się symetrycznie wokół odwiertu, nachodzą na siebie tworząc szczelną warstwę separującą zawilgocony grunt od przegrody budowlanej umożliwiając jego osuszenie.

Tynki renowacyjne

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian należy na pokryć ściany odpowiednią warstwą tynków renowacyjnych. Umożliwiają one oddawanie wilgoci zgromadzonej uprzednio w murze bez ryzyka ponownego odparzenia tynków. Cechuje je bardzo wysoka paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów solnych na ścianach i uszkodzenia farb.